• info@live-in.se

Våra partners

Sustainable Innovation och Stuns Energi driver projektet Live-in smartgrid med målet att det skall finnas infrastrukutur och testmiljöer för att snabbt och lätt skapa intressanta tester inom smarta elnät.

För att starta upp Live-in Smartgrid så har vi därför samlat 16 spännande aktörer både behovsägare fastighetsägare och system leverantörer. på sikt kommer det så klart att finnas många många olika aktörer som tillför nya aspekter på vad som är framtidens smarta energisystem.

 • Region Uppsala
 • Uppsala kommun
 • Uppsala Skolfastigheter
 • Uppsala Sportfastigheter
 • Vattenfall
 • Ellevio
 • Chargestorm
 • Uppsala Parkering
 • Warmup
 • Ferroamp
 • Ngenic
 • WSP
 • Uppsala industrihus
 • Vasakronan

Region Uppsala

Inom Live-in Smartgrid har Region Uppsala Region en första utmaning med en ny bussdepå där man måste effektoptimera för att kunna ladda de nya elbussarna. Man måste ladda med hög effekt även under ansträngda tider på dygnet vilket kräver innovativa lösningar inom fastigheten, men även samarbete med den omgivande bebyggelsens fastigheter och dess effektuttag i området.

Region Uppsala är Uppsala läns landsting och ansvarar bland annat för sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa verksamheter genomför nu ett stort förändringsarbete med fokus digitalisering och elektrifiering.

Under regionens omfattande energisparprojekt 2015-2018 har en energibesparing skett med drygt 27 procent jämfört med energianvändningen 2014, något som tagit dem från den givna jumboplatsen till topp tre i landet över använd energi per kvadratmeter, en listning av landets regioner och landsting.

Regionen investerade även i solcellsanläggningar för att skapa en egen elproduktion på akademiska sjukhuset i Uppsala, Enköpings lasarett, Östhammars vårdcentral, regionbussdepån i Uppsala, Heby vårdcentral och har nu över 1500 kilowatt installerad solcellseffekt i sitt fastighetsbestånd. Under 2019 ska ytterligare drygt 1000 kilowatt installeras och elektrifieringen av bussar är en viktig del i det fortsatta förändringsarbetet.


Uppsala Parkering AB

Uppsala Parkeing AB jobbar med elektrifieringen och omställningen till en mer modern transportstruktur i Uppsala med omnejd. Bland annat jobbar man intensivt med framtidens mobilitetshus där elektrifierade fordon både kan hyras lånas och laddas.

Utmaningarna i mobilitetshuset är både regulatoriska ur energidelningssynvinkel och rent tekniska vilka system som skall samarbeta i framtidens fastigheter

Deltar i Live-in smartgrid för att man vill vara snabbt framme och nytänkande i framtidens transportlösningar.


Uppsala Kommun

Uppsala kommun ska växa med 60 procent och samtidigt bli klimatpositiv till 2050. Denna utmaning sker under samma period som energisektorn går igenom en stor transformation och kommunen står därför inför en jätteutmaning med en växande stad och en omställning av hela energisystemet. Uppsala kommun är en av initiativtagarna till Live-in smartgrid.

Den nu aktualiserade effektutmaningen har under de senaste åren genomsyrat stora delar av kommunorganisationen och finns nu som en integrerad del i kommunens energiprogram för 2050.

Uppsala kommun driver också effektfrågan genom Uppsala Klimatprotokoll samt EU initiativet Coordinette. Live-in smartgrid blir en möjlighet för Uppsala kommun att ha en drivkraftig testbädd för att hitta lösningarna som behövs för att lösa kommunens långsiktiga mål.


Uppsala Skolfastigheter

Skolfastigheter har nära 200 byggnader i sitt fastighetsbestånd och håller just nu på att få många solelanläggningar installerade. De närmaste åren skall en stor mängd nya skolor byggas och renoveras vilket ställer stora krav på bolaget och hur de kan bli en tydlig del i kommunens väg mot en klimatpositiv stad 2050.

Bolaget har på senare tid installerat energilager för att lära sig mer och hjälpa till att lösa effektutmaningen i staden och stötta elnätet vid ansträngda lägen.

Live-in smartgrid blir ett naturligt steg mot att möjliggöra denna satsning och att öppna upp sitt fastighetsbestånd till testbädden.


Sport & Rekreationsfastigheter AB

Uppsala som år 2050 ska ha 150 000 fler invånare än idag och där alla skall ha goda möjligheter att röra på sig och utvecklas inom idrott både föreningsbaserat och spontant innebär en stor utmaning. Företaget bygger och renoverar idag för fullt och tillgången till ”spontanidrott” är ett uttryckligt krav från kommunen på bolaget vilket ställer stora krav på tillgänglighet året om.

Detta innebär stora energiuttag från elnätet under vissa tider. Innovativa lösningar behöver därför tillkomma till dessa traditionella fastigheter och nya idéer behöver födas ur de uppkomna behoven, som t.ex. att hålla fotbollsplaner mjuka och spelbara året om utan enorma energiuttag och att bygga smartare ishallar.

Allt detta leder till att Live-in är en bra språngbräda mot att nå denna framtid genom att i ett tidigt stadium testa och utvärdera nya energitekniker i sina anläggningar.


Warmup

Warmup gör främst elbaserad golvvärme men i och med digitaliseringen har man klivit in och blivit en smartahemleverantör. I England har företaget även sett till att kunderna blivit aktiva på elmarknaden tack vare nya tjänster i sin app som triggat kunder att byta elbolag.

Genom satsningen i Live-in vill man utöka sina kunskaper om att engagera kunder och skapa uppkopplade smarta hem med stor andel efterfrågeflexibilitet.


Ferroamp

Vi har bara sett början av de utmaningar som energiomställningen ställer på oss som vanliga medborgare och vårt elnät. Omställningen kräver mer än att bara installera förnybar kraft och elektrifiera transporter. Vi behöver förändra sättet vi använder och producerar energi på och även inse att vi alla är delar i ett komplext elsystem.

Ferroamp utvecklar teknik som gör att solceller och energilagring integreras i ett lokalt likströmsnät där de samordnas med fastighetens övriga elförbrukning. Detta gör att fastighetens energikostnad minskar i och med den lokalt producerade solenergin och nätkostnaderna minskar med smart styrning av batterier. Detta tillsammans med styrning av laddning och andra laster gör fastigheterna till resurser i ett smart framtidssäkert elnät. 

Genom satsningen i Live-in vill man utöka sina kunskaper om att engagera kunder och skapa uppkopplade smarta hem med stor andel efterfrågeflexibilitet.


Ngenic

Vi ser nyttan i att få arbeta tillsammans med andra aktörer för att bygga det smartaste elnätet. Det är inte en ensam lösning som fixar problemet, det är en kombination av många lösningar. Men då måste de samverka.


Vasakronan

Vasakronan har högt ställda klimatmål och sedan 2008 har företaget halverat energianvändningen i sina fastigheter. Nu ska de halvera den igen. Det gör de genom att reducera, producera och lagra energi. I samarbetet Live-in smartgrid får de möjlighet att lära, lära ut, testa och vidareutveckla smarta lösningar med målet att ställa om till ett 100 procent förnybart energisystem.

Vattenfall

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Genom projektet Live-in smartgrid får vi möjlighet att testa och vidareutveckla våra smarta energilösningar i samverkan med verkligt intresserade kunder innan de lanseras mot en bredare grupp.


Vi som driver testbädden

Sustainable Innovation är ett icke-vinstdrivande företag som driver projekt och initiativ för ett mer resurseffektivt samhälle med hållbar tillväxt. Projekten drivs tillsammans med medlemsföretag, näringsliv, myndigheter, akademi med flera.

STUNS energi är en stiftelse som stödjer innovationer och entreprenörskap och driver projekt i skärningspunkten mellan universitet, näringsliv och samhälle. Stiftelsen arbetar för att utbud och efterfrågan av hållbara energi- och miljölösningar ska mötas.

Tillsammans vill vi snabba på omställningen till ett hållbart energisystem och involvera alla parter i arbetet för att skapa ett så jämlikt och robust energisystem som möjligt. Ett energisystem som samtidigt snabbt kan anpassa sig till ändrade förutsättningar.