• info@live-in.se

Projekten

Effektstyrning med Vasakronan

Vasakronan har arbetat fram en standard för fastighetsautomation med fokus på öppenhet som kallas RealEstateCore. I detta testprojekt inom Live-in smartgrid kommer vi att effektstyra de byggnader Vasakronan har i centrala Uppsala genom att utnyttja den här standarden.

RealEstateCore initierades av Vasakronan som ett verktyg för att komma bort från företagsspecifika lösningar i sina byggnader. Standarden fungerar som en kunskapsbrygga genom att skapa ett gemensamt för informationsspråk för alla olika system i fastigheten. När man har denna informationsstruktur på plats är det enkelt att överbrygga information mellan olika system och därmed öppna upp för att skapa nya tjänster som kan kommunicera med alla fastighetssystem.

I Live-in vill vi låta en extern aktör “säga åt fastigheten” att minska på sitt effektbehov. Detta kan vara en marknadsaktör, en så kallad aggregator eller det lokala elnätet. Hur vi mäter och vilken ersättning parten som hjälper elnätet ska få är en av uppgifterna för projektet att utreda och hitta lösningar på. Inom projektet kommer man även att utveckla, testa och utvärdera de meddelanden som ska ingå i standarden.

Projektstart: januari 2019
Referens: www.realestatecore.io


Värmegolv som effektreserv

Smarta hem med olika uppkopplade system ökar i snabb takt. IKEA satsar till exempel stort på uppkopplad belysning och solceller och vi ser idag många nybyggen som säljer in att de har “smarta hem” redan vid inflyttning. Det sker också en ökad uppkoppling vid renoveringar. Warmup jobbar bland annat med elektriskgolvvärme och har speciellt i England sett en ökande andel uppkopplade värmegolv.

En outforskad potential för efterfrågeflexibilitet ligger i alla de värmegolv som finns installerade i framförallt bostäder. Vi kommer tillsammans med Warmup att installera och testa hur stor den verkliga effekten är och hur länge man kan utnyttja varje enskilt golv, det vill säga hur snabb avsvalningen är och hur denna avsvalning upplevs.

Live-in kommer att hjälpa till med verifiering och implementation samt hitta slutkunder som är villiga att testa tekniken.

Projektstart: januari 2019
Referens: www.sust.se/projekt/varmegolv-som-effektreserv


Effektoptimering i Fyrislund

Region Uppsala jobbar med en ny bussdepå och den stora utmaningen att elektrifiera transportsektorn. Inom Live-in Smartgrid fokuserar man på behovet av att effektoptimera systemet för att kunna ladda alla elbussarna. Även under ansträngda tider på dygnet kommer man att behöva ladda med hög effekt vilket kräver innovativa lösningar inom fastigheten, men även samarbete med den omgivande bebyggelsens fastigheter och dess effektuttag i området.

Genom en samverkan med övriga aktörer i Fyrislund vill man förstå och skapa en lokal efterfrågeflexibiltet så att man kan få fram den effekt som behövs för att ladda elbussarna vid olika tider. I närområdet finns flera fastighetsägare och industriaktörer såsom ICA, IKEA, GE med flera. En intressant lösning är att identifiera och följa upp deras effektbehov för att kunna avtala om effekteffektivieseringar till förmån för bussladdningen.

Delprojektet i Live-in kommer att samla in mätdata om det lokala effektbehovet, identifiera potential för styrning och börja att testa styrning för att verifiera faktisk flexibiltet.

Projektstart: januari 2019


Är du redo för ett nytt testprojekt?

Hör av dig till oss med din idé eller produkt för test i Live-in. Maila oss på info@live-in.se